Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Verzamelde citaten van Krishnamurti

Citaten

 1. De mens die niet bang is voor het leven, is niet bang om volledig onzeker te zijn, want hij begrijpt dat er innerlijk, psychologisch geen zekerheid bestaat.
 2. Als je geen herinnering had van gisteren, totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken?
 3. Als je eerlijk kan kijken naar je eigen leegte, zul je er achter komen dat er geen afhankelijkheid bestaat van wat dan ook – van geen mens, van geen geloof, van geen ervaring, van geen traditie. Dat is dat wat voorbij leegte is, creativiteit – de creativiteit van de werkelijkheid, niet de creativiteit van een talent of vermogen, maar de creativiteit van dat wat voorbij angst is, voorbij eisen, voorbij de trucs van het denken.
 4. Wanneer we in verveling en sleur leven, is geweld onvermijdelijk.
 5. Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
 6. Wie naar de toekomst verlangt, wil het heden vermijden.
 7. Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven.
 8. Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen, wordt eenzaamheid noodzakelijk, als een manier om gevoeligheid te kweken.
 9. Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaar zijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders ... Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud.
 10. Is het nodig dat wij godsdiensten hebben om gelukkig te zijn? Is het nodig dat wij tempels bouwen om lief te hebben? Is het nodig dat wij een persoonlijke god aanbidden om onszelf te vervolmaken? Je moet de lijdende wereld geen geloven, belijdenissen of dogma's geven, maar een nieuw begrip dat voortspruit uit de waarneming van alle gebeurtenissen van het dagelijks leven.
 11. De meeste mensen met een hang naar religie, die over God en onsterfelijkheid praten, geloven fundamenteel niet in individuele vrijheid en integratie; toch bestaat religie uit het cultiveren van vrijheid in het onderzoek naar waarheid.
 12. Als je de angst wil begrijpen en daar vrij van wilt zijn, zul je ook het genot moeten doorzien. Ze zijn dooreengeweven.
 13. Waar de angst ophoudt, begint het Zijn.
 14. Er is geen weg naar de waarheid, historisch of religieus. Zij kan niet ervaren of gevonden worden door redeneerkunst; zij kan niet zichtbaar worden uit wisselende meningen en geloofsovertuigingen. Je zult haar ontmoeten wanneer je geest vrij is van alle dingen die deze in elkaar heeft gezet.
 15. Als iemand zegt: Ik ben vrij', dan is hij niet vrij.
 16. Conflict in welke vorm dan ook vervormt de geest. Dit is een feit, geen achteloze mening of beoordeling. Ieder conflict tussen twee mensen belet dat ze elkaar begrijpen. Conflict staat waarneming in de weg. Inzicht in wat is, is het enige wat belangrijk is, niet de formulering van wat zou moeten zijn. Deze scheiding tussen wat is en wat zou moeten zijn is de oorsprong van het conflict. En de tussentijd tussen het idee en het handelen veroorzaakt eveneens conflicten. Het feit en het beeld zijn twee verschillende zaken. Het nastreven van het beeld leidt tot alle vormen van conflicten, illusies en hypocrisie, terwijl inzicht in wat is, hetgeen het enige is wat we werkelijk hebben, naar een heel andere geestestoestand leidt.
 17. De waarheid komt als een inbreker, op een moment waarop u haar het minst verwacht.
 18. Vrij zijn is niet alleen het kunnen doen wat we willen, of het ontsnappen aan invloeden van buitenaf, het is het volledig begrijpen van de problematiek van de afhankelijkheid.
 19. Vrijheid impliceert een totale verloochening van elk innerlijk psychologisch gezag!
 20. Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaarzijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders ... Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud.
 21. Jullie zijn het leven ingeworpen zonder het gemak of de gelegenheid om het te begrijpen; voordat je maar iets van het leven kent, sta je middenin, getrouwd, geketend aan een baan, terwijl de samenleving zich zonder pardon schreeuwend aan je staat op te dringen.
 22. Schoonheid bevindt zich niet in een museum, in een schilderij, in een standbeeld, of in het luisteren naar een concert; schoonheid zit niet in een gedicht of in prachtige avondhemel; of in het licht op het water, of in het gezicht van een mooi mens, of in een gebouw. Er is alleen schoonheid wanneer het hart en de geest volmaakt in harmonie zijn en die schoonheid kan niet verworven worden door een oppervlakkige geest die verstrikt is in de wanorde van deze wereld.
 23. Ik ben lang in opstand geweest tegen alle dingen, tegen het gezag van anderen, tegen de aanwijzingen van anderen, tegen de kennis van anderen; ik wilde niets als waarheid aanvaarden tot ik zelf de waarheid had gevonden. Ik sprak de denkbeelden van anderen nooit tegen, maar ik weigerde aanvaarding van hun gezag, hun levensleer. Tot ik in die staat van opstand verkeerde, tot ik ontevreden raakte over alles, over elke leerstelling, over elk dogma en geloof, was ik niet bij machte de waarheid te vinden.
 24. Geloof steunt op ervaring en ervaring sterkt het geloof.
 25. In onze geest, innerlijk moeten we in staat zijn het woord los te maken van de beleving en moeten we ten enenmale vermijden dat het woord zich mengt in, en een rol speelt in de rechtstreekse beleving van het gevoel; het gevoel wat feitelijk voorhanden is. Als je eenmaal zo ver bent gegaan en zo diep hierin bent doorgedrongen, zul je ontdekken dat in het onbewuste, in de duistere uithoeken van de geest een gevoel begraven ligt van volslagen eenzaamheid, van isolement, en dat is de fundamentele oorzaak van angst. Maar hier kom je nooit aan voorbij als je het uit de weg gaat, als je het ontloopt, als je er niet in afdaalt zonder er een naam aan te geven. Onze geest moet oog in oog komen te staan met het feit van volledige innerlijke eenzaamheid en zichzelf niet toestaan iets aan dat feit te veranderen. Dat uitzonderlijke iets dat eenzaamheid heet is het diepste wezen van het zelf, het "ik", met al zijn pesterijtjes, al zijn slimmigheden, zijn plaatsvervangende trucs, met zijn sluier van woorden waarin de geest gevangen raakt. Pas wanneer de menselijke geest in staat is aan die uiteindelijke eenzaamheid te ontstijgen meldt zich vrijheid- de absolute vrijheid van angst. Alleen dan kom je zelfstandig te weten wat werkelijkheid is, die onmetelijke energiebron die geen begin kent en geen einde. Zolang de geest echter in termen van tijd zijn eigen angsten verwekt, is hij niet in staat tot inzicht in datgene wat tijdloos is.
 26. Je moet in het dagelijks leven de eeuwigheid verwerkelijken.

Verzamelde citaten van Krishnamurti

Citaten

Jiddu Krishnamurti. Verzamelde citaten van Krishnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online