Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 9. Pravda

V současnosti panuje rozšířená domněnka, že vše je relativní, že vše je záležitostí osobních názorů a nic takového jako pravda či skutečnost nezávisí na osobním vnímání. Jaká je inteligentní odezva na toto přesvědčení?

Je tomu skutečně tak, že jsme všichni natolik osobní, že to, co vidím já, nebo to, co vidíte vy, je jediná pravda? Že můj názor a váš názor je jediná skutečnost, kterou máme? Tato otázka totiž naznačuje, že vše je relativní – dobro je relativní, zlo je relativní i láska je relativní. Je-li vše relativní (to jest nikoliv celistvá, úplná pravda), pak jsou relativní naše činy, naše sympatie i osobní vztahy. Můžeme je ukončit, kdykoliv chceme, kdykoliv nás přestanou těšit.

Existuje kromě osobní víry a osobních názorů, něco takového jako pravda? Existuje něco jako pravda? Tuto otázku si kladli v dávných časech Řekové, hinduisté i buddhisté. Je s podivem, že východní náboženství toto pochybování povzbuzovala – pochybování, dotazování – zatímco západní náboženství je potlačují a nazývají kacířstvím.

Skutečnost, zda kromě osobních názorů, dojmů a zkušeností, které jsou vždy relativní, existuje vnímání, nahlížení, jež je absolutní pravdou, které není relativní, musí člověk zjistit sám pro sebe. Jak to zjistí? Jestliže řekne, že osobní názory a vnímání jsou relativní, pak něco takového jako absolutní pravda neexistuje – vše je relativní. A proto je relativní, příčinné, neúplné, necelistvé a zlomkovité i naše chování, jednání a náš způsob života.

Jakým způsobem člověk zjistí, zda existuje něco takového jako pravda, která je absolutní, úplná a jež se v atmosféře osobních názorů nikdy nemění? Jak to jeho mysl, intelekt a uvažování zjistí? Člověk zkoumá něco, co vyžaduje veliké úsilí při jednání v každodenním životě a při odkládání toho, co je falešné – to je jediný způsob, jak lze postupovat.

Jestliže má někdo o pravdě nebo lásce iluze, sny, představy a nerealisticky je pojímá, pak je toto vše překážkou, která mu zabraňuje postoupit dál. Dokáže upřímně prozkoumat, co je iluze? Jak iluze vzniká? Z čeho pramení? Neznamená to zabývat se něčím, co není skutečné?

Skutečné je to, co se děje, ať už to můžeme nazvat dobrým, špatným nebo neutrálním. Je to to, co se skutečně děje. Jestliže se člověk tomu, co se v něm skutečně děje, nedokáže postavit tváří v tvář, pak vytváří iluze, protože chce utéci. Pokud není ochoten nebo má-li strach vyrovnat se s tím, co se právě teď děje, poté toto uhýbání vytváří iluze, přeludy a snový pohyb směrem pryč od toho, co je. Slovo iluze naznačuje pohyb směrem od toho, co je.

Může se člověk tohoto útěku, tedy pohybu směrem od skutečnosti, vyvarovat? Co je skutečné? Skutečné je to, co se děje, včetně všech reakcí, myšlenek, přesvědčení a názorů. Nevytvářet iluze znamená postavit se jim.

Iluze může vznikat jen tehdy, dochází-li k pohybu směrem od reality, od toho, co se děje, od toho, co skutečně je. Pokud člověk to, co je, chápe, nejsou to jeho osobní názory, které hodnotí, ale skutečné pozorování. Jestliže je vaše pozorování ohraničeno vaším přesvědčením či podmíněním, pak to, co se doopravdy děje, nemůžete pozorovat. V takovémto případě se vyhýbáte pochopit to, co je.

Dokáže-li se člověk podívat na to, co se skutečně děje, bude se zcela vyhýbat jakékoliv formě iluze. Dokáže to? Dokáže skutečně pozorovat svoji závislost – ať už je to závislost na člověku, přesvědčení, ideálech či prožitcích, které mu poskytly veliké vzrušení? Tato závislost nevyhnutelně vytváří iluzi.

A tak tedy mysl, která již iluze nevytváří, která nemá žádné hypotézy, žádné halucinace, jež netouží uchopit prožitek toho, co se nazývá pravdou, do sebe vnesla řád. Má v sobě řád. Chaos, který je vyvoláván iluzemi, přeludy a halucinacemi, nevzniká. Mysl ztratila schopnost vytvářet iluze. Co je v takovém případě pravda? Astrofyzici a vědci využívají mysl, aby zkoumali hmotný svět okolo sebe. Překračují hranice fyziky, přestupují je, ale pokaždé se obracejí směrem ven. Jestliže však člověk začne ve svém nitru, spatří, že Já je také hmotné. A mysl je hmotná. Dokáže-li se člověk obrátit do nitra, pohybovat se od skutečnosti ke skutečnosti, začne objevovat to, co hmotu přesahuje. Jestliže to udělá, pak absolutní pravdu nalezne.

Otázky a odpovědi: 9. Pravda

V současnosti panuje rozšířená domněnka, že vše je relativní, že vše je záležitostí osobních názorů a nic takového jako pravda či skutečnost nezávisí na osobním vnímání. Jaká je inteligentní odezva na toto přesvědčení?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online