Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 3. Emoce

Emoce jsou silné. Naše lpění je silné. Jak nahlížení a pozorování snižuje sílu a moc těchto emocí?

Zajisté jsem sami zpozorovali, že snaha kontrolovat, potlačovat nebo přeměňovat emoce a lpění konflikt nijak zvláště neřeší. Možná si kladete otázku, zda jsou emoce tak mimořádně silné, aby vás mohly ovládat. Aby bylo člověku umožněno poznat podstatu věcí, musí začít věci kolem sebe vnímat, uvědomovat si je a správně na ně nahlížet, to znamená, že musí pochopit, že jeho emoce jsou silné a také že ulpívá. Je-li takto uvědomělý, co se děje?

Představme si, že si člověk uvědomuje svou připoutanost nebo intenzivní pocity nenávisti, žárlivosti, nepřátelství, sympatií, averze a další. Jestliže jsou tyto emoce tak silné, zastiňují a ovládají jeho jednání. Člověk zkoumá a pozoruje své emoce i lpění, jež jsou očividně velmi silné, a nahlíží, že fungují jako překážky jasného a nepomateného myšlení i ryzího jednání. Uvědomujeme si to, nebo to považujeme za samozřejmost? Říkáme si, že jsme si vědomi svých silných emocí a své připoutanosti, ale stejně nám na tom nesejde, protože to patří k životu, a proto nám nevadí se všemi zápasit a hádat? Co člověk myslí tím, že si je vědom? Míní tím, že ví, že poznává? Poznává mysl připoutanost? Člověk poznává a říká: „Ano, jsem připoutaný.“ Je to však mysl, kdo tvrdí: „Jsem připoutaný?“

Jestliže někdo vyřkne, že je připoutaný, jde o představu, nebo skutečnost? Skutečnost není představou. Toto je mikrofon: mohu vytvořit představu mikrofonu, avšak mikrofon je skutečný. Mohu se jej dotknout, mohu jej vidět. Je tedy má připoutanost konceptem, závěrem nebo skutečností? A pozorujete-li skutečnost, nikoliv představu, nikoliv závěr o skutečnosti, ale skutečnost samu, liší se tato skutečnost od vás, kteří ji pozorujete?

Jestliže pozorujete skutečnost skrze své představy nebo skrze závěry, jež jste si od někoho vyslechli, nedíváte se na skutečnost. Díváte-li se na skutečnost, neodíváte ji do slov. Jak se na ni tedy díváte? Jako na něco, co je od vás oddělené? Je připoutanost něčím, co se vás netýká, nebo je vaší součástí? Mikrofon je mimo vás, avšak lpění a emoce jsou vaší součástí. Lpění je Já. Neexistuje-li lpění, neexistuje Já. Vědomí vašich emocí i vaší připoutanosti je tedy součástí vaší podstaty, vaší struktury. Pozorujete-li sebe, neexistuje žádné rozdělení, žádná dualita (Já a připoutanost). Je zde přítomna pouze připoutanost – nikoliv slovo, ale skutečnost, pocity, emoce a snaha přivlastnit si toho druhého. To je skutečnost, to je pravé Já.

Co mám tedy s Já společného? Dokud zde existovalo rozdělení na Já a lpění, mohl jsem se s ním snažit něco udělat. Mohl jsem se je pokusit ovládat, mohl jsem se snažit je potlačit, což činíme neustále. Co mohu ale dělat, jsem-li to Já? Nemohu dělat nic, mohu jen pozorovat. Předtím jsem to mohl ovlivňovat, nyní s tím nemohu dělat nic, poněvadž jsem to Já. Vše, co mohu dělat, je pozorovat. Tím nejdůležitějším se stává pozorování, nikoliv to, co s tím dělám.

Existuje tedy pozorování, nikoliv „já pozoruji“. Existuje zde pouze pozorování. Jestliže si během tohoto pozorování volím a říkám: „Nesmím být připoutaný,“ už jsem se přesunul, říkám, že to nejsem Já. Pozorování nemá možnost volby ani nemá žádný předem daný směr. Je zde pouze ryzí, absolutní pozorování, a pozorovaná záležitost se tak rozpouští. Předtím jste této záležitosti vzdorovali, ovládali jste ji, potlačovali a ovlivňovali. Jak však nyní pozorujete, všechna energie se soustředí. Ke lpění dochází jen tehdy, jestliže nemáte dostatek energie. Je-li přítomno naprosto volné pozorovaní nenarušované myslí, pak pozorujete stejně, jako když se díváte například na věc, již nazýváte mouchou. Pozorujte své emoce a lpění stejným způsobem a všechna vaše energie se v tomto pozorování nahromadí. Proto zde není žádné lpění. Připoutaní jsou pouze lidé, kteří nejsou inteligentní, a lpí pouze ti, kdo nevidí všechny důsledky svého lpění. Tito lidé jsou ve světě rozšířeni, jsou v něm silným činitelem a snaží se nás polapit. Jestliže to však zblízka prohlédnete, pak již nebudete lapeni a nebudete plýtvat energií na něco, co nemá žádný smysl. Vaše energie se plně soustřeďuje v pozorování, a proto se připoutanost zcela vytratila. Vyzkoušejte to a uvidíte. Musíte to prozkoumat velmi detailně a hluboce, aby vaše mysl byla v pozorování absolutně jasná. Z útesu skáčou pouze nevědomí lidé. Jakmile si nebezpečí uvědomíte, jednejte. Lpění je nebezpečné, protože plodí strach, úzkost, nenávist, žárlivost a pocity vlastnictví – toto všechno je nesmírně nebezpečné. A jestliže toto nebezpečí vnímáte a nahlížíte, dochází k jednání.

Otázky a odpovědi: 3. Emoce

Emoce jsou silné. Naše lpění je silné. Jak nahlížení a pozorování snižuje sílu a moc těchto emocí?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online