Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi

Krishnamurti

Zbierka otázok, ktoré boli položené Krishnamurtimu na prednáškach v Anglicku, USA a Švajčiarsku. Kniha je mimoriadne inšpirujúca, lebo sa nehrá s povrchom, ale preniká k samotným základom problému, tak ako je u Krishnamurtiho pravidlom. Rozpráva sa tu o veciach, ktoré si nechcú ľudia ani len pripustiť, lebo sme uviaznutý v tradičných predstavách – reč je o guruoch a autoritách, osvietení, egu, pamäti, meditácii a mnoho ďalších tém, ktoré vedú človeka k samostatnosti, kde sa nepozná strach, ktorý sa projektuje do nasledovania autorít a ich ideológií.

Obsah

1. Jáství - Je vůbec možné osvobodit se od sebestředné činnosti? Existuje kromě námi vytvořené představy nějaké skutečné jáství?

2. Bezpečí - Může v tomto životě člověk nalézt absolutní bezpečí?

3. Emoce - Emoce jsou silné. Naše lpění je silné. Jak nahlížení a pozorování snižuje sílu a moc těchto emocí?

4. Slova - Proč mysl tak ochotně přijímá banální odpovědi na problémy, které ji hluboce sužují?

5. Vhled - Není vhled totéž jako intuice? Objasnil byste tuto náhlou jasnost některých lidí? Co vhledem myslíte a jde o nahodilou, nebo trvalou záležitost?

6. Vzdělávání - Jaký je význam dějin ve vzdělávání mládeže?

7. Vědomosti - Proč nejsou vědomosti, jak jste sám řekl, nikdy úplné? Jestliže člověk pozoruje, pak si uvědomuje, že pozoruje, nebo si uvědomuje pouze to, co pozoruje? Vede vědomí k analyzování? Co jsou psychologické vědomosti?

8. Bolest - Nespočívá důvod vzniku mysli v obraně před bolestí? Dítě začíná přemýšlet, aby se oddělilo od fyzické bolesti. Je mysl výsledkem bolesti, nebo je bolest výsledkem mysli? Jak má člověk překročit obranné mechanizmy, které se utvářely od dětství?

9. Pravda - V současnosti panuje rozšířená domněnka, že vše je relativní, že vše je záležitostí osobních názorů a nic takového jako pravda či skutečnost nezávisí na osobním vnímání. Jaká je inteligentní odezva na toto přesvědčení?

10. Násilí - Jak můžeme přijmout zodpovědnost za to, co se děje ve světě, a nadále fungovat v každodenním životě? Jaké jsou správné kroky, co se násilí týče? Jak bychom měli jednat, čelíme-li násilí?

11. Naděje - Naděje v to, že zítřek vyřeší naše problémy, nám zabraňuje, abychom spatřili, že změna je zcela neodkladná. Jak nejlépe se s touto skutečností vyrovnat?

12. Život - Co znamená nahlížet absolutno něčeho? Je vůbec možné zaznamenat absolutní pohyb?

13. Skutečnosti - Existuje stav, který nemá protiklad? A můžeme jej poznat a komunikovat s ním?

14. Tvořivost - Co je skutečnou tvořivostí a jak se liší od té, kterou produkuje populární kultura?

15. Jednání - Řekl jste, že při samotném procesu nahlížení dochází k jednání. Je toto jednání shodné s projevem jednání?

16. Představy - Aby utichly představy, musí utichnout také mysl? Implikuje jedno nezbytně druhé? Je konec tvoření představ skutečně základem, na němž může člověk začít objevovat, co je pravda a láska? Nebo je tento konec samotnou podstatou pravdy a lásky?

17. Reinkarnace - Vyjádřil byste prosím jednoznačně své stanovisko k tématu reinkarnace, protože v současné době se hromadí „vědecké důkazy“, které dosvědčují, že reinkarnace je skutečná. Jsem tím znepokojen, jelikož vidím, že velké množství lidí začíná těchto důkazů využívat, aby ještě více posílili své přesvědčení, což jim dovoluje vyhýbat se problémům života a smrti. Není vaší zodpovědností, abyste byl v této záležitosti jednoznačný, přímý a srozumitelný místo toho, abyste se tomuto tématu vyhýbal?

18. Strach - Neptám se, jak strach vzniká – to jste již vysvětlil – ale spíše co je jeho podstatou? Co je strach? Je to vzorec psychologických reakcí a pocitů, svalového napětí, záplavy adrenalinu a tak dále, nebo je to něco víc? Co mám pozorovat, pozoruji-li strach samotný? Může k tomuto pozorování docházet, i když strach není bezprostředně přítomen?

19. Nespravedlnost - Jestliže člověk nenahlíží, že by ve světě existoval prokazatelný univerzální princip spravedlnosti, nemá žádný přesvědčivý důvod k tomu, aby měnil sebe, nebo chaotickou společnost vnějšího světa. Nepozoruje žádná racionální měřítka, podle nichž by mohl stanovit důsledky činů a odpovědnosti za ně. Sdílel byste s námi, jak tuto záležitost vnímáte?

20. Rozdělení - Můžeme pro své Já psychicky zemřít? Zjistit to je procesem vědomí bez možnosti výběru. Zdá se, že namísto abychom pozorovali bez možnosti výběru, raději pro ego, Já, zemřeme. Jak mohu ve svém současném stavu rozdělení pozorovat? Je to jako já, které se snaží spatřit své Já. To je bezvýchodný paradox, objasněte to prosím.

21. Pozornost - Jaký je vztah mezi pozorností a myslí? Existuje mezi pozorností a myšlenkami nějaká časová prodleva?

22. Žvanění - Proč moje mysl neustále žvaní a proč je tak roztěkaná?

23. Osvícení - Na Východě i na Západě existuje v současné době veliké množství guruů a každý z nich propaguje vlastní cestu k dosažení osvícení. Jak člověk pozná, mluví-li pravdu?

24. Správný způsob života - Pracuji jako učitel a prožívám neustálý konflikt se školským systémem a modelem společnosti. Musím se vzdát své práce? Jak si mám vydělávat na živobytí tím správným způsobem? Existuje způsob života, který nevyvolává konflikt?

25. Zaznamenávání - Je možné být v okamžiku vnímání bdělý v takové míře, že mysl na tuto událost nebude vzpomínat?

26. Smrt - Ve svých přednáškách hovoříte o smrti jako o absolutním zničení. Také jste řekl, že po smrti existuje nesmrtelnost, stav věčné existence. Může člověk v tomto stavu žít?

27. Nespokojenost - Nejsem s ničím spokojený. Mnoho jsem četl a přemýšlel, avšak moje nespokojenost s celým univerzem stále přetrvává. To, o čem hovoříte, mě činí ještě nepokojnějším a ustaranějším a velice mě to zneklidňuje. Nyní jsem otrávený a cítím vůči vám nepřátelství. Co je v nepořádku na tom, co říkáte? Nebo je něco v nepořádku se mnou?

28. Nepozornost - Člověk chápe, jak je důležité uvědomovat si své vnitřní a vnější činy, a přesto tak snadno sklouzává k nepozornosti. Musí se objevit Krišnamurtí, knihy a kazety, aby člověk zůstal bdělý? Proč? Proč existuje tato mezera mezi porozuměním a okamžitým jednáním?

29. Pochopení - Mohu říci, že rozumím záležitostem, o nichž hovoříme na těchto setkáních, třebaže jen intelektuálně, a cítím, že jsou hluboce pravdivé. Vrátím-li se zpět do své země, mám o vašem učení mluvit se svými přáteli? Nebo vyvolám ještě větší zmatek a spoušť, pokud o něm budu hovořit, protože jsem stále rozdělenou lidskou bytostí?

30. Sex - Proč hraje sex tak důležitou roli v životě každého člověka na světě?

31. Autorita - Co míníte tím, když nás žádáte, abychom smýšleli společně? Představujete si, že každý, kdo vám naslouchá, by s vámi měl současně i souhlasit? Nemyslíte, že takto vystupujete jako guru, který vede lidi, aby následovali jeho názory, myšlenky a závěry?

32. Tichost - Zdá se, že máte námitky i proti našemu tichému každodennímu sezení, při němž pozorujeme pohyb mysli. Je toto, podle vaší definice, cvičením, metodou či meditací, a proto to považujete za bezcennost?

33. Osvícení - Co je osvícení?

34. Mimosmyslové zážitky - Lidé často hovoří o zážitcích, které přesahují hranice našich smyslů. Vypadá to, že lidé jsou těmito zážitky fascinováni, avšak životy těch, již tvrdí, že je prožili, se zdají být stejně průměrné jako předtím. Čím jsou tyto zážitky? Jsou součástí osvícení nebo krokem k němu? A pokud ano, co je osvícení?

35. Vhled - Vhled je módní slovo, které je v současné době používáno k popisu čehokoliv nově spatřeného či k jakékoliv změně pohledu. Tento vhled všichni známe. Zdá se však, že vhled, o němž hovoříte vy, je velmi odlišný. Co je podstatou vhledu, o kterém se zmiňujete?

36. Mimo měřítka - Myslím si, že mohu vyřešit své problémy. Nepotřebuji žádnou pomoc. Mám energii na to, abych to udělal. Kromě toho však přicházím přijímat – a pokud se vám toto slovo nelíbí – sdílet pro člověka něco nezměrného, něco neskutečně hlubokého a nádherného. Můžete to se mnou sdílet?

37. Vědomí - Co je naše vědomí? Existují odlišné úrovně vědomí? Existuje vědomí, které přesahuje možnosti vědění, jež si obvykle uvědomujeme? Je možné vyprázdnit obsah vědomí?

38. Průměrnost - Proč jsou téměř všechny lidské bytosti, nehledě na své nadání a schopnosti, průměrné? Vím, že jsem průměrný. Nezdá se, že bych byl tuto průměrnost schopen překonat.

39. Připoutanost - Připoutanost vyvolává jistý druh emoční výměny a výměny lidského tepla, které se zdá být nezbytně potřebné. Odpoutanost způsobuje chlad, nedostatek citu a trhliny ve vztazích. Rovněž může ostatní hluboce zraňovat. Vypadá to, že na tomto postoji je něco v nepořádku. Co říkáte?

40. Školy a nadace - Tolik jste toho napovídal na adresu organizací. Proč jste se tedy podílel na vzniku škol a nadací? A proč přednášíte?

41. Zodpovědnost - Říkáte, že moje mysl funguje na základě téhož principu jako mysl kohokoliv jiného. Proč mě toto činí zodpovědným za celý svět?

42. Nutkání ke změně - Když vám naslouchám, cítím nutkání změnit se. Jakmile se však vrátím domů, toto nutkání odezní. Co mám dělat?

43. Symboly - Čerpám sílu z toho, že se soustředím na symbol. Jsem členem skupiny, která toto podporuje. Je to iluze?

44. Mysl a vědomí - Jaký je vztah mysli a vědomí? Proč se zdá, že nejsme schopni mysl překročit?

45. Soucit - Pramení soucit z pozorování, nebo z mysli? Není soucit emotivním pocitem?

46. Zkaženost - Proč přirovnáváte připoutanost ke zkaženosti? Cožpak nejsme připoutáni k lidem, které milujeme?

47. Menšina - Jste přesvědčený, že my jsme světem, avšak zdá se, že většina světa spěje k hromadnému zničení. Může menšina integrovaných lidí převážit většinu?

48. Víra a modlitba - Křesťanští mystici popisují určité formy mentální modlitby, v níž hovoří s Bohem či s tím, co Bohem nazývají. Říkají, že při této modlitbě dochází k něčemu ohromnému a nazývají to splynutím s Bohem. Jsou přesvědčeni, že nejde o iluzi. Klamou sami sebe? Co je potom víra? Zdá se, že umocňuje lidi provádět pozoruhodné věci.

49. Pomoc ostatním - Byl jsem členem Gurdžijevovy skupiny. Zjišťuji, že mi to poskytlo zázemí, abych lépe porozuměl tomu, co říkáte. Měl bych pokračovat v takovéto skupině, abych snad pomohl ostatním tak, jak bylo pomoženo mně? Nebo vede skupina k rozdělení?

50. Svoboda - Co je svoboda?

Na začátku setkání v Brockwood Parku, kde byly kladeny a zodpovídány otázky, Krišnamurtí pravil: „Ptát se znamená hledat. Společně budeme hledat, objevovat a nalézat správné odpovědi. Toto není delfská věštírna! Pohromadě budeme odhalovat smysl i význam otázky a hledat na ni odpověď. Neexistuje zde žádná autorita. Sedím na pódiu, aby všichni pohodlně viděli, avšak tento malý stupínek nenaznačuje, že já jsem pro vás autorita jen proto, že sedím na vyvýšeném místě.“

Otázky a odpovědi

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online